Araştırma

Psödolenfomalar: 23 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Özellikleri

10.15624.dermatoz16072a1

  • Ezgi Özkur
  • Ümmühan Kiremitçi
  • Aslı Vefa Turgut Erdemir
  • Cem Leblebici
  • Mehmet Salih Gürel

Dermatoz 2016;7(2):0-0

Amaç:

Kutanöz psödolenfomalar klinik ve histopatolojik olarak kutanöz lenfomalar ile ortak özellik gösteren T ve B lenfositlerin benign poliklonal proliferasyonudur. Psödolenfomalar birçok çeşitli yabancı antijene karşı yanıt olarak oluşabilirler fakat çoğunluğu idyopatiktir. Özellikle idyopatik olgularda yakın ve dikkatli takip önerilmektedir.

Gereçler ve Yöntem:

2006 ve 2014 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği’ne başvuran klinik ve histopatolojik olarak kutanöz psödolenfoma tanısı konulan hastaların klinik, demografik, histopatolojik özellikleri retrospektif olarak bigisayara kayıtlı veriler üzerinden incelendi.

Bulgular:

Hastaların 7’si kadın, 16’sı erkek ve ortalama yaşları 49,8’di. Lezyonlar en sık yüz yerleşimli ve tamamı asemptomatikti. 23 hastanın 15’inde lezyonlar soliter, 8’inde ise multipl karakterdeydi. 11 hastaya güçlü topikal kortikosteroid tedavisi başlandı, bir aylık tedavi sonrası beşinde kısmi gerileme, beşinde tamamen düzelme izlendi. İki hastaya üç hafta ara ile üç seans intralezyonel kortikosteroid tedavisi uygulandı, bu hastalardan birinin lezyonunda kısmi düzelme izlenirken diğer hastanın lezyonu tamamen iyileşti. Bir hastaya üç hafta ara ile iki seans kriyoterapi yapıldı, lezyon tamamen geriledi.

Sonuç:

Kutanöz psödolenfomalar klinik ve histopatolojik olarak lenfomayı taklit etmeleri nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir antitedir. Histopatolojik inceleme ile kutanöz lenfomalardan ayırımı mümkün olmakla birlikte, bazı hastalarda kesin ayırım yapmak zor ve hatta bazen imkansızdır. Bu nedenle dikkatli klinik değerlendirme, yakın takip, eşlik eden sistemik semptomların sorgulanması ve gerekirse biyopsi tekrarı veya eksizyon olası bir lenfomanın erken tanı ve prognozu açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz psödolenfoma, kutanöz lenfoma