Araştırma

Büllöz Pemfigoid; Yetmişyedi Hastanın Klinikopatolojik Retrospektif Değerlendirilmesi

10.15624.dermatoz16074a1

  • Mukaddes Kavala
  • İlkin Zindancı
  • Zafer Türkoğlu
  • Ebru Zemheri
  • Burçe Can Kuru
  • Emin Özlü

Dermatoz 2016;7(4):0-0

Amaç:

Büllöz pemfigoid (BP) genellikle ileri yaşlarda görülen otoimmün bir hastalıktır. Bu çalışmada BP’li hastalarda demografik özellikler, klinikopatolojik bulgular ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem:

Onbeş yıllık sürede BP tanısı alan 77 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastalık şiddeti, klinik, histolojik, immünfloresan bulgular, malignite ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.

Bulgular:

BP’li hastaların 40’ı (%52) kadın, 37’si (%48) erkek, kadın/erkek oranı: 1.08/1, ortalama yaş 69.5+/-14.3 yıl ve tanı konana kadar geçen ortalama süre 7.2+/-10 ay idi. Hastaların 68’i (%88.2) orta ve şiddetli hastalığa sahipti. Mukozal tutulum 20 (%25.9) hastada görüldü. Histopatolojik incelemede 46 (%59.7) hastada eozinofil infiltrasyonu görüldü ve kaşıntı, dokuda eozinofil infiltrasyonu görülen hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Beş hastada (%6.4) internal malignite saptandı. Toplam 17 (%31.4) hastanın eks olduğu ve ölüm yaşının ortalama 78.3+/-12.4 yıl olduğu görüldü. 18 (%33.3) hastada ortalama 1.8 yılda tam remisyon sağlandı.

Sonuç:

Çalışmamızda BP’nin pemfigustan sonra en sık rastlanan ikinci otoimmün büllöz dermatoz olduğu görüldü. Tedaviye yanıtın iyi olduğu gözlenmekle birlikte, ileri yaş hastalarda ölüm oranı yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Büllöz pemfigoid, retrospektif, otoimmün büllöz hastalık